Stanovy

Stanovy

Združenie na záchranu stredovekého architektonického dedičstva nitrianskeho kraja – Leustach

ČLÁNOK I.

Základné ustanovenia

1.)
Združenie na záchranu stredovekého architektonického dedičstva nitrianskeho
kraja – LEUSTACH (ďalej Len LEUSTACH) je dobrovoľné záujmové združenie
fyzických a právnických osôb vytvoreným podľa zákona č. 83/1990 Zb.
o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, ktorého cieľom je záchrana,
obnova a rekonštrukcia stredovekého architektonického dedičstva nitrianskeho
kraja.

2.)
Združenie je samostatnou právnickou osobou.

3.)
Združenie je nezávislé od štátu a od činnosti politických strán

4.)
Združenie má neziskový charakter

Názov, sídlo a pôsobnosť

Názov
občianskeho združenia: Združenie na záchranu stredovekého architektonického
dedičstva nitrianskeho kraja – LEUSTACH

Skratka názvu:
LEUSTACH

Sídlo:
Willermova 8, 949 07 Nitra – Janíkovce

Pôsobnosť združenia:
Nitriansky kraj

 

ČLÁNOK II.

Poslanie a ciele činnosti združenia

1.)
Poslaním združenia LEUSTACH je obnova a propagácia stredovekého architektonického
dedičstva nitrianskeho kraja.

2.)
Realizácia a uskutočňovanie záchranných a rekonštrukčných prác so zreteľom na
základnú údržbu (regulácia zelene, drobné konzervačné práce, pomocné práce pri
začisťovaní areálu a pod.) najohrozenejších architektonických pamiatok
stredovekého dedičstva ( hrady, sakrálne pamiatky, veže, fortifikačné systémy a
iné. )

3.)
V oblasti špecifických činností v súvislosti s obnovou a rekonštrukciou
spolupracovať s odbornými organizáciami a združeniami.

4.)
Orientovanie sa na opustené, nevyužité pamiatky, ktoré svojou činnosťou a ich
revitalizáciou zapájame do života regiónov a cestovného ruchu a ich zachovanie
pre budúce generácie.

5.)
Združenie plní svoje poslanie:

a)
ako informačné, propagačné, poradenské a organizačné centrum, ktoré poskytuje
informácie o kultúrnych a historických pamiatkach nitrianskeho kraja,

b)
získavaním inštitúcií pre spoluprácu pri odbornej pomoci a odpore združenia napr.:
Pamiatkový ústav, Archeologický ústav SAV, UKF Nitra, Ponitrianske múzeum a
iné.,

c)
nadväzovaním stykov s domácimi i so zahraničnými organizáciami rovnakého
zamerania za účelom výmeny skúseností a odbornej pomoci a spolupráce,

d)
udržiavaním stykov s inštitúciami, ktoré majú záujem o zabezpečenie kultúrnych
podujatí a popularizácie historických pamiatok napr.: Obecné úrady, Mestské
úrady, Krajské úrady…,

e)
prehlbovaním komunikácie a spolupráce medzi základnými a strednými školami,

f)
vykonávaním publikačnej a edičnej činnosti v oblasti svojho pôsobenia.

6.)
Cieľom združenia je:

a)
rozvoj aktivít na miestnej, regionálnej a celoštátnej úrovni,

b)
vyvíjanie činnosť smerujúcu k popularizovaniu kultúrnych a historických pamätihodností,
ktoré sa nachádzajú v dezolátnom stave,

c)
budovanie pozitívneho vzťahu detí a mládeže k historickým a kultúrnym pamiatkam
prostredníctvom priamej účasti na ich rekonštrukcii a obnove,

d)
podporiť svojou činnosťou vyhľadávanie finančných zdrojov na zastavenie nežiaduceho procesu
a rekonštrukciu v týchto objektoch.

7.)
Na dosiahnutie poslania a cieľov združenie bude:

a)
organizovať a usporadúvať odborné semináre, malé i veľké kultúrne a spoločenské
podujatia súvisiace s poslaním združenia,

b)
organizovať a usporadúvať workshopy so zameraním na záchranu, obnovu a
rekonštrukciu kultúrnych a historických pamiatok,

c)
organizovať prázdninové táborové pobyty pre deti a mládež s orientáciou na
záchranu kultúrnych a historických pamiatok nitrianskeho regiónu,

d)
organizovať školské výlety a sprievodcovskú činnosť,

e)
neformálne vzdelávať deti a mládež so zameraním na kultúrne a historické
dedičstvo,

f)
spracovávať a realizovať projekty,

g)
popularizovať ochranu kultúrnych a historických pamiatok,

h)
spolupracovať s domácimi a zahraničnými organizáciami a fondmi,

i)
propagovať a rozvíjať cestovný ruch a turistiku v nitrianskom regióne,

j)
popularizovať výsledky činnosti združenia prostriedkami komunikácie –
publikačnou, propagačnou činnosťou, masmediálnou a komunikačnou technológiou.

 

ČLÁNOK III.

Členstvo v združení

1.)
Členstvo v združení je dobrovoľné.

2.)
Členstvo môže byť:

a)
riadne

b)
čestné

3.)
Riadnym členom združenia môže byť každá bezúhonná fyzická osoba a právnická
osoba
zo Slovenska a zo zahraničia, ktorá:

a)
dovŕšila 18. rokov,

b)
súhlasí so stanovami a podporuje poslanie a ciele združenia,

c)
plne sa zúčastňuje aktivít združenia.

4.)
Čestnými členmi môžu byť významné osobnosti, na základe výnimočných zásluh
pri napĺňaní poslania a cieľov združenia.

5.)
O prijatí riadneho člena rozhoduje Správna rada.

6.)
Prijatie čestného člena navrhuje Správna rada a schvaľuje Valné zhromaždenie.

7.)
Členovia majú právo využívať všetky informácie, ktoré združenie poskytuje.

8.)
Členovia majú právo zúčastňovať sa na akciách organizovaných združením.

9.)
Členovia sú povinní dodržiavať stanovy združenia, obhajovať záujmy združenia
a aktívne sa zapájať do jeho činnosti.

10.)
Čestní členovia tvoria radu čestných členov, ktorá poskytuje rady Správnej rade
a výkonnému riaditeľovi v zásadných veciach.

Zánik členstva

Členstvo v združení zaniká:

a)
úmrtím

b)
dobrovoľným vystúpením

c)
vylúčením člena pre nesplnenie povinností a porušovaní Stanov združenia.
O vylúčení rozhoduje Správna rada a schvaľuje Valné zhromaždenie.

 

ČLÁNOK IV.

Orgány združenia

Orgánmi združenia sú:

1.
Valné zhromaždenie.

2.
Správna rada.

3.
Sekretariát.

4.
Výkonný riaditeľ.

5.
Revízor.

 

ČLÁNOK V.

Valné zhromaždenie

1.
Najvyšším orgánom združenia je Valné zhromaždenie, ktoré sa schádza na svoje rokovanie
najmenej 1-krát ročne. Tvoria ho všetci členovia združenia. Valné zhromaždenie
zvoláva Správna rada.

2.
Valné zhromaždenie:

a)
Volí a odvoláva členov Správnej rady.

b)
Schvaľuje čestných členov združenia.

c)
Prerokúva a ratifikuje rozpočet, plán činnosti a výročnú správu združenia.

d)
Schvaľuje ročnú účtovnú závierku.

e)
Mení a dopĺňa Stanovy združenia.

f)
Rozhoduje o zániku združenia.

3.
Valné zhromaždenie je uznášania schopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina riadnych
členov združenia. Uznesenie je schválené, ak za neho hlasovala nadpolovičná
väčšina prítomných. Na prijatie uznesenia podľa úst. odseku 2 písm. f) je
potrebný súhlas dvojtretinovej väčšiny všetkých riadnych členov. Každý člen má
pri hlasovaní jeden hlas.

4.
Hlasovacie právo majú riadni aj čestní členovia.

 

ČLÁNOK VI.

Správna rada

1.
Správna rada je riadiacim a koordinačným orgánom združenia. Má 4 členov, ktorých
volí a výnimočne odvoláva Valné zhromaždenie, pričom výkonný riaditeľ je vždy členom
Správnej rady. Funkčné obdobie členov Správnej rady je trojročné, viacnásobná
opätovná voľba je možná. Členmi Správnej rady môžu byť aj osoby zo zahraničia.

2.
Správna rada je uznášania schopná ak sú prítomní všetci členovia správnej rady.
Na platnosť rozhodnutia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny členov správnej
rady.

3.
Správna rada najmä:

a.
Rozhoduje o programoch a aktivitách združenia.

b.
Schvaľuje rozpočet, výročnú správu a plán činnosti združenia a predkladá ich
na ratifikáciu Valnému zhromaždeniu.

c.
Rozhoduje o prijatí riadneho člena združenia.

d.
Navrhuje čestného člena združenia.

e.
Volí a odvoláva predsedu Správnej rady.

f.
Volí a odvoláva manažéra združenia

g.
Volí a odvoláva výkonného riaditeľa združenia.

h.
Vytvára poradné orgány pre zabezpečenie činnosti združenia.

4.
Rokovanie Správnej rady zvoláva predseda, podľa potreby, najmenej dva razy do roka.

5.
Všetci zvolení členovia zastupujú združenie navonok a konajú v jeho mene vo všetkých
veciach. Vykonávajú neodkladné rozhodnutia v čase medzi zasadnutiami správnej
rady a riadia činnosť združenia.

6.
Rokovanie Správnej rady sa riadi rokovacím poriadkom.

 

ČLÁNOK VII.

Sekretariát

1.
Je výkonným orgánom združenia. Zabezpečuje administratívnu, organizačnú
a hospodársku činnosť združenia.

2.
Vypracúva plán činnosti a návrh rozpočtu združenia, výročnú správu o činnosti
a hospodárení združenia a účtovnú závierku.

3.
Vedie bežnú agendu súvisiacu s činnosťou združenia.

 

ČLÁNOK VIII.

Výkonný riaditeľ

1.
Je štatutárnym orgánom združenia a koná v jeho mene.

2.
Zastupuje združenie v styku s orgánmi štátnej správy a samosprávy a inštitúciami,
ako aj v styku s verejnosťou.

3.
Predkladá Správnej rade na schválenie rozpočet, plán činnosti združenia, výročnú správu
a účtovnú závierku.

4.
Je povinný informovať o všetkých zdrojoch príjmov Správnu radu.

5.
Vykonáva zamestnávateľské práva voči zamestnancom združenia a uzatvára zmluvy
s prednášateľmi pre jednotlivé vzdelávacie programy.

6.
Organizuje a riadi prácu sekretariátu.

 

ČLÁNOK IX.

Revízor

1.
Revízora navrhuje Správna rada a volí ho Valné zhromaždenie.

2.
Revízor:

a)
kontroluje plnenie uznesení Valného zhromaždenia a činnosť Správnej rady
združenia. Za týmto účelom má prístup ku všetkým dokladom združenia,

b)
dohliada na riadny výkon činností vykonávaných v rámci združenia,

c)
kontroluje hospodárenie združenia,

d)
je oprávnený požiadať Správnu radu o zvolanie Valného zhromaždenia v prípade,
že v rámci svojej kontrolnej činnosti zistí také skutočnosti, ktoré sú dôležité pre
samotnú činnosť združenia.

 

ČLÁNOK X.

Hospodárenie združenia

1.
Združenie hospodári s vlastným majetkom a s majetkom, ku ktorému má právo hospodárenia.

2.
Majetok združenia slúži na zabezpečenie a rozvoj jeho cieľov a poslania.

3.
Za hospodárenie a vedenie účtovníctva združenia zodpovedá Správna rada.

4.
Na základe rozhodnutia Správnej rady môže združenie poskytovať účastníkom
vzdelávacích programov čiastočné pokrytie nákladov spojených s ich účasťou
na vzdelávacom programe vo výške schválenej Správnou radou.

5.
Odmeny prednášateľov vypláca sekretariát na základe zásad schválených Správnou radou.

6.
Prostriedky na svoju činnosť získava združenie:

1.
Z členských príspevkov.

2.
Z darov a príspevkov domácich a zahraničných fyzických a právnických osôb.

3.
Z grantov domácich a zahraničných inštitúcií na podporu zabezpečenia istého typu
vzdelávacích aktivít.

4.
Z príjmov z vlastnej vzdelávacej, konzultačnej, výskumnej, publikačnej, sprievodcovskej a
organizačnej činnosti.

5.
Z výnosov vlastného majetku.

7.
S finančnými prostriedkami hospodári združenie v súlade s rozpočtom schváleným na
príslušný kalendárny rok.

 

ČLÁNOK XI.

Zánik združenia

1.
Združenie zaniká:

a)
dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením,

b)
právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra o jeho rozpustení.

2.
O zániku združenia rozhoduje Valné zhromaždenie v súlade s úst. článku 5, ods. 2 písm.f)
a ods. 3 týchto stanov, a to dobrovoľným rozpustením, alebo zlúčením s iným združením.

3.
Zároveň s rozhodnutím o zrušení formou dobrovoľného rozpustenia menuje Valné zhromaždenie
likvidátora, ktorý vykoná likvidáciu majetku združenia podľa všeobecne
záväzných predpisov. Likvidačný zostatok prevedie združenie na inštitúciu s
podobným zameraním na základe rozhodnutia správnej rady.

 

ČLÁNOK XII.

Záverečné ustanovenia

1.
Podrobnosti o organizácii združenia upravuje vnútorný poriadok združenia.

2.
Podrobnosti o voľbách upraví volebný poriadok.

 

ČLÁNOK XIII.

Prechodné ustanovenia

1.
Členovia prípravného výboru sa dňom registrácie združenia stávajú automaticky
členmi združenia, Takisto sú povinní:

a)
oznámiť verejnosti vznik združenia spolu s podmienkami pre prijatie potenciálnych
členov,

b)
zvolať Valné zhromaždenie do troch mesiacov odo dňa registrácie združenia.

2.
Členovia prípravného výboru sa do konania Valného zhromaždenia stávajú členmi prvej
Správnej rady. Ich funkčné obdobie končí dňom konania Valného zhromaždenia.

3.
Dokladom členstva prvej Správnej rady je návrh na registráciu, ktorý sa stáva prílohou
Stanov združenia.